av

Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
van opdracht tussen Advocatenkantoor Freijters en zijn cliënten, de opdrachtgevers, tenzij voorafgaand aan het totstandkomen van de opdracht anders is overeengekomen.

2. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand doordat de opdracht door Advocatenkantoor Freijters is aanvaard.

3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Freijters leidt of kan leiden, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Advocatenkantoor Freijters afgesloten beroepsaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Advocatenkantoor Freijters in verband met die verzekeringen draagt. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Advocatenkantoor Freijters of degenen die voor hem werkzaam zijn of zijn geweest geldt die beperking niet. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

4. a. Advocatenkantoor Freijters is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, ingeschakelde derden. Advocatenkantoor Freijters gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat alle aan hem gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
b. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Freijters tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Freijters.

5. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het dan geldende standaard honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten, 5 % kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen. De door Advocatenkantoor Freijters gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door hem worden aangepast.

6. a. Het honorarium, vermeerderd met verschotten, 5 % kantoorkosten en omzet-belasting wordt periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 21 dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie.
b. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij met onmiddellijke ingang een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
c. Indien Advocatenkantoor Freijters invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande declaraties, en tenminste € 500.

7. Advocatenkantoor Freijters is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

8. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Freijters en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit die rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Freijters voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan een Nederlandse rechter worden voorgelegd, in het bijzonder de rechter te Meppel c.q. Assen.

9. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.

10. Deze algemene voorwaarden worden standaard en ongevraagd bij de bevestiging van de eerste opdracht door Advocatenkantoor Freijters aan de opdrachtgever toegezonden.