Klachtenregeling

Indien u als klant van ons kantoor ontevreden bent over (1) de manier waarop wij de opdracht uitvoeren, (2) de kwaliteit van onze dienstverlening dan wel (3) de hoogte van de declaratie, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit bij ons kenbaar maakt.

 

Mocht dit niet tot een voor u aanvaardbare oplossing leiden, dan kunt u een klacht indienen bij ons kantoor. Wij zullen er binnen een maand na ontvangst van uw klacht voor zorgen met een oordeel te komen over de gegrondheid van de klacht en eventueel aanbevelingen doen.
U wordt daarbij altijd in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op uw klacht. Voor de behandeling van uw klacht bent u geen vergoeding verschuldigd.

 

Mocht na deze behandeling uw klacht niet zijn opgelost, dan kunt u bij de burgerlijke rechter terecht of de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Nederland.